Μετά τη λήξη του Συνεδρίου θα εκδοθούν τα Πρακτικά του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία θα μπορούν να προμηθευτούν όσοι εγγραφούν δωρεάν στο Συνέδριο.