Το Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνεται στον Πύργο Ηλείας, με θέμα: “Ποιότητα Ζωής με Βιωσιμότητα & Αθλητισμό” αποτελεί μια πολυθεματική δράση με επίκεντρο το αύριο του αθλητισμού, της ανάπτυξης, αλλά και της κοινωνίας, γενικότερα.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη κρίσιμων ζητημάτων που άπτονται του Αθλητισμού, της Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Παιδείας, η ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα αλλαγής νοοτροπίας, μέσα από απλές καθημερινές πράξεις, αλλά και η συζήτηση με τους θεσμικούς φορείς και τα κέντρα λήψης αποφάσεων, προκειμένου να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δράσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του κοινωνικού συνόλου.

Οι στόχοι του Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, είναι:

  • Η συζήτηση και η ανάδειξη του αθλητισμού ως μιας βασικής συνιστώσας της ποιότητας ζωής
  • Η πληροφόρηση της κοινωνίας για δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης και αειφόρου παραγωγής για καλύτερη διαχείριση των πόρων
  • Η ενημέρωση των νέων για δράσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από τον αθλητισμό
  • Η σύνδεση του αθλητισμού με εκπαιδευτικά θέματα και ο σχεδιασμός δράσεων σε εθνικό, αλλά και τοπικό επίπεδο που καλλιεργούν την εθελοντική κουλτούρα και το αίσθημα της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας στην κοινωνία
  • Η ευαισθητοποίηση των αρμοδίων αρχών για ζητήματα πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης

Το περιεχόμενο του Επιστημονικού Συνεδρίου κατανέμεται στους εξής βασικούς θεματικούς άξονες:

  • Αθλητισμός – Ποιότητα Ζωής
  • Αθλητισμός & Παιδεία
  • Βιωσιμότητα, Αειφορία & Πράσινη Ανάπτυξη
  • Πράσινη Ηγεσία & Αειφόρος Παραγωγή
  • Διαστάσεις Βιωσιμότητας & Πολιτικές Ποιότητας Ζωής

Σήμερα, η βιωσιμότητα αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα όσον αφορά στις πολιτικές ανάπτυξης του αθλητισμού, αλλά και γενικότερα στο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες της στρατηγικής της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της οικονομίας. Η βιώσιμη ανάπτυξη θεωρείται πλέον ως ένα είδος μεγέθυνσης που ικανοποιεί τις ανάγκες της σημερινής γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Η έννοια της βιωσιμότητας απαντάται σε διαφορετικά επίπεδα που εμπλέκονται στις στρατηγικές ανάπτυξης καινοτόμων σχεδίων δράσης για τον αθλητισμό: α) σε όρους ατομικής αλλαγής, β) σε όρους οργανωσιακής αλλαγής, και γ) σε όρους περιβαλλοντικής αλλαγής.